ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಡ್ 2 ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ