ನಾನು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಗೇರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಫಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಬೀಸಿದೆವು