ಕೊಕೊ ದಿ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಸ್ಲಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಫಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಸ್ ಹೀರುವಿಕೆ