ನನ್ನ ಕತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ