ಡೈ ಫೆಟ್ಟೆ ಶ್ವಾಂಜ್‌ಫೊಟ್ಜೆ ಸ್ಪೀಲ್ಟ್ ಆಮ್ ಸ್ಟೀಫೆನ್ ಪಿಮ್ಮೆಲ್ಚೆನ್ ಉಂಡ್ ಸ್ಟೆಲ್ಟ್ ಸಿಚ್ ಐನ್ ಶ್ವಾಂಜ್ ಇಮ್ ಆರ್ಶ್ ವೋರ್