ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹುಂಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೀರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ